Đón tiếp và trao đổi với ông Craig

Đón tiếp và trao đổi với ông Craig, chuyên gia Mỹ về giáo dục hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ ở bang California và đoàn cán bộ, giảng viên khoa Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư Phạm TPHCM đến tham quan TT Khai Trí Củ Chi.
Đoàn đã đến thăm trực tiếp hoạt động của từng nhóm đang học kỹ năng tiền hướng nghiệp, kỹ năng tự phục vụ, ... ở TT, đoàn rất thích thú với những nội dung và cách dạy học thực tế, thiết thực, bổ ích cho học sinh. Các em rất ngoan, chăm học, ít hành vi trong khi học thực hành.
Ông Craig cũng chia sẻ về thực tế giáo dục hướng nghiệp và tiền hướng nghiệp ở bang California, ông cho rằng nội dung dạy học nghề của 1 nơi cụ thể cần thích ứng với hoàn cảnh văn hóa và nhu cầu của xã hội.
Ông Craig và đoàn khoa giáo dục đặc biệt mong muốn sẽ có cơ hội hợp tác sâu hơn với TT Khai Trí.
 
1 2
3 4

Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ năm 2019

2019 World Autism Awareness Day observance 

4

Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ năm 2019 

2

 "On World Autism Awareness Day, let us reaffirm our commitment to promote the full participation of all people with autism, and ensure they have the necessary support to be able to exercise their rights and fundamental freedoms."

Secretary-General António Guterres

“Assistive Technologies, Active Participation”

Tuesday, 2 April 2019
United Nations Headquarters, Trusteeship Council Chamber
Autism awareness has grown worldwide in recent years. For the United Nations, the rights of persons with disabilities, including persons with autism, as enshrined in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), are an integral part of its mandate.
When world leaders adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development in 2015, the international community reaffirmed its strong commitment to inclusive, accessible and sustainable development, and pledged that no one would be left behind. In this context, the participation of persons with autism as both agents and beneficiaries is essential for the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs).
For many people on the autism spectrum,access to affordable assistive technologies is a prerequisite to being able to exercise their basic human rights and participate fully in the life of their communities, and thereby contribute to the realization of the SDGs. Assistive technology can reduce or eliminate the barriers to their participation on an equal basis with others.
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities acknowledges the instrumental role of assistive technologies in enabling persons with disabilities to exercise their rights and freedoms. It obliges States that are party to the Convention to promote availability and use of such technologies at an affordable cost, to facilitate access to them, and to undertake or promote research and development into new such technologies.
While technological advances are continuous, there are still major barriers to the use of assistive technologies, including high costs, lack of availability, lack of awareness of their potential, and a lack of training in their use. Available data indicates that, in several developing countries, more than 50% of the persons with disabilities who need assistive devices are not able to receive them.
In September 2018, the UN Secretary-General launched a new Strategy on New Technologies, which aims to define how the United Nations system will support the use of these technologies to accelerate the achievement of the 2030 Sustainable Development Agenda. The Strategy is also intended to facilitate the alignment of these technologies with the values enshrined in the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, and the norms and standards of International Law, including the CRPD and other human rights conventions. These values include equality and equity, inclusion and transparency. Design and use of new technologies, according to the Strategy, should be guided by a rights-based and ethical perspective.
In the context of the Secretary-General’s Strategy, the 2019 World Autism Awareness Day observance at UN Headquarters in New York will focus on leveraging the use ofassistive technologies for persons with autism as a tool in removing the barriers to their full social, economic and political participation in society, and in promoting equality, equity and inclusion. Topics to be addressed through discussions with self-advocates and experts include:
• The Internet and digital communities: Leveling the playing field
• Independent living: Smart home technology and more
• Education and employment: Communication and executive functioning
• Telemedicine: Opening the doors to healthcare
• The right to be heard: Political participation and advocacy
In 2008, The United Nations General Assembly unanimously declared 2 April as World Autism Awareness Day. The 2019 observance of the Day at UN Headquarters is organized by the UN Department of Global Communications and Department of Economic and Social Affairs, in close cooperation with persons with autism and their representative organizations.

 "Vào Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ, chúng ta hãy khẳng định lại cam kết của mình để thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của tất cả những người mắc chứng tự kỷ và đảm bảo họ có sự hỗ trợ cần thiết để có thể thực hiện các quyền và quyền tự do cơ bản của mình."

Tổng thư ký António Guterres

Công nghệ hỗ trợ ,tham gia tích cực

Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2019
Trụ sở chính của Liên hợp quốc, Phòng Hội đồng ủy thác
Nhận thức về tự kỷ đã phát triển trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Đối với Liên Hợp Quốc, quyền của người khuyết tật, bao gồm cả người tự kỷ, được quy định trongCông ước về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) , là một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ của họ.
Trong năm 2015, khi các nhà lãnh đạo thế giới thông qua Chương trình nghị sự về sự phát triển năm 2030, cộng đồng quốc tế đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình đối với sự phát triển toàn diện, dễ tiếp cận và bền vững, và cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh này, sự tham gia của những người mắc chứng tự kỷ với vai trò vừa là người đại diện tham dự vừa là người được hưởng lợi, là điều cần thiết để thực hiện cácMục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).
Đối với nhiều người có rối loạn phổ tự kỷ,tiếp cận với các công nghệ trợ năng với mức chi phí hợp lý là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện các quyền cơ bản của con người và tham gia đầy đủ vào cuộc sống của cộng đồng của họ, và từ đó góp phần hiện thực hóa SDGs. Công nghệ hỗ trợ có thể làm giảm hoặc loại bỏ các rào cản đối với sự tham gia của họ trên cơ sở bình đẳng với những người khác.
Công ước về Quyền của Người khuyết tật thừa nhận vai trò mang tính phương tiện của các công nghệ trợ năng trong việc cho phép người khuyết tật thực hiện các quyền và sự tự do của mình . Nó buộc các quốc gia là thành viên của Công ước phải thúc đẩy sự sẵn có và sử dụng các công nghệ đó với mức chi phí hợp lý để tạo điều kiện cho người khuyết tật có thể tiếp cận với các công nghệ đó và thực hiện hoặc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới như vậy.
Mặc dù tiến bộ công nghệ là liên tục, vẫn còn những rào cản lớn đối với việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ , bao gồm chi phí cao, thiếu tính tiện dụng, thiếu nhận thức về tiềm năng của chúng và thiếu hỗ trợ hướng dẫn sử dụng đúng cách các thiết bị này. Dữ liệu có sẵn chỉ ra rằng, ở một số quốc gia đang phát triển, hơn 50% người khuyết tật cần các thiết bị trợ năng nhưng không thể nhận được chúng.
Vào tháng 9 năm 2018, Tổng thư ký LHQ đã đưa ra Chiến lược mới về công nghệ mới , nhằm xác định cách thức mà hệ thống của Liên hiệp quốc sẽ hỗ trợ việc sử dụng các công nghệ này để đẩy nhanh thành tựu của Chương trình nghị sự về phát triển bền vững năm 2030. Chiến lược cũng nhằm tạo điều kiện cho sự tích hợp của các công nghệ này với các giá trị được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người , và các quy tắc và tiêu chuẩn của Luật quốc tế, bao gồm CRPD và các công ước nhân quyền khác. Những giá trị này bao gồm bình đẳng và công bằng, toàn diện và minh bạch. Thiết kế và sử dụng các công nghệ mới, theo như trong chiến lược, cần được hướng dẫn bởi tầm nhìn dựa trên nền tảng đạo đức và những quyền cơ bản.-
Trong bối cảnh Chiến lược của Tổng thư ký, việc tuân thủ Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ năm 2019 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York sẽ tập trung vào việc tận dụng các công nghệ trợ năng cho những người mắc chứng tự kỷ như một công cụ trong việc xóa bỏ các rào cản đối với xã hội, kinh tế và tham gia chính trị trong xã hội, và đồng thời thúc đẩy bình đẳng, công bằng và hòa nhập. Các chủ đề được giải quyết thông qua các cuộc thảo luận với những người tự ủng hộ và các chuyên gia bao gồm:
• Internet và cộng đồng kỹ thuật số: Tạo một sân chơi bình đẳng.
• Sống độc lập: Công nghệ nhà thông minh và hơn thế nữa
• Giáo dục và việc làm: Truyền thông và điều hành chức năng
• Điều trị từ xa: Mở cửa cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe
• Quyền được lắng nghe: Sự tham gia và vận động chính trị
Năm 2008, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố ngày 2 tháng 4 là Ngày Thế giới Nhận thức về Chứng tự kỷ . Ngày Thế giới Nhận thức về Chứng tự kỷ năm 2019 diễn ra tại Trụ sở Liên Hợp Quốc được tổ chức bởi Bộ Truyền thông Toàn cầu và Vụ Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc, phối hợp chặt chẽ với những người mắc chứng tự kỷ và các cơ quan đại diện của họ.

Thực tập trường Đại học Nagoya Nhật Bản

Phó GS Kojima Chieko trường Đại học Nagoya Nhật Bản, trưởng đoàn chia làm 4 đợt trong tháng 2 và 3 đến tham quan học tập và tham gia cùng chơi, cùng cho học sinh ăn. Trao đổi kinh nghiệm giao lưu. Sắp tới sẽ có 3 Giáo sư từ Tokyo đến trường Khai Trí tìm hiểu thông tin, chuyên ngành để tiếp tục như trường Nagoya cho sinh viên ngành công tác xã hội đến trong năm 2019.

1 2
3 4
5 6
7 8